Skip to content

Cel projektu

Realizowany projekt ma na celu stworzenie i wdrożenie materialnych podstaw i odpowiednich warunków w zlewniach rzek dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego dla wspierania naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych – łososia i troci, poprawę zarządzania tymi zasobami oraz rozwijanie i restrukturyzowanie tych obszarów, związanych z chowem i hodowlą ryb i organizmów wodnych, a także utworzenie sieci kontaktów służących wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami hodującymi ryby oraz społecznością lokalną.

Informacje dotyczące zespołów badawczych

Badania prowadzone są przez wyspecjalizowany w dziedzinie rozrodu ryb zespół pracowników naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa – Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu oraz pracowników innych jednostek: Zakładu Sozologii i Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu. Wśród zatrudnionych osób znajdują się specjaliści związani z tematyką prowadzonych badań oraz osoby posiadające niezbędne doświadczenie do ich prowadzenia (pracownicy PZW oraz specjaliści pracujący w strukturach związanych z ochroną środowiska regionu).

Projekt

Projekt „Wspieranie naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych (troć i łosoś), zlewni Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w oparciu o przyjazne środowisku działanie w postaci budowy tarlisk, monitoring biologiczny i środowiskowy oraz znaczenie projektu dla rozwoju i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionu”

Realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00010-61720-OR1600006/12   zawartej w dniu 27.08.2012 r.

Back to top