Rzeka Ina

Ina jest rzeką II rzędu i stanowi prawobrzeżny dopływ Odry. Rzeka Ina i jej dopływy meandrując po południowo-wschodniej części Niziny Szczecińskiej, zachodniej części Pojezierza Drawskiego oraz po północno-wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego obejmują swą powierzchnią ponad 2130 km2. Swój początek bierze z jeziora Ińsko, przepływa 128 km i uchodzi do Odry w miejscowości Inoujście. Średni jej spadek w górnym biegu wynosi 4‰, w dolnym 0,2‰. Średni przepływ przy ujściu wynosi 10 m3/s. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu wynosi 3 metry.

Najważniejsze dopływy to rzeka Krąpiel wraz z dopływami (640,2 km2) oraz Mała Ina (368,2 km2), Stobnica (209,5 km2) i Reczyca (84,8 km2)

Zlewnia rzeki Iny obejmuje swym obszarem 12 gmin miejskich i wiejskich, spośród których najistotniejsze to Goleniów, Stargard Szczeciński, Ińsko i Dobrzany. Główne źródła zanieczyszczenia wód Iny zlokalizowane są w rejonie zabudowy miejskiej, w sąsiedztwie Goleniowa i Stargardu Szczecińskiego. Dominujący udział w bilansie odprowadzanych zanieczyszczeń stanowią ścieki komunalne i przemy­słowe z tych dwóch ośrodków miejskich. Dzięki rozbudowie oczyszczalni ścieków w ostatniej dekadzie istotnie ograniczono dopływy zanieczyszczeń do wód zlewni rzeki Iny, a jakość wody odpowiada w większości parametrów II i III klasie czystości wód zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziem­nych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników
i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. nr 32, poz. 284).

Ina w swym biegu nosi znamiona regulacji brzegów i zabudowy piętrzącej. Najbardziej uregulowany jest jej dolny odcinek od Goleniowa do ujścia oraz od Recza do Stargardu Szczecińskiego. Dotyczy to także licznych jej dopływów. Melioracja sprawiła, że odcięte zostały od nurtu liczne starorzecza, gdzie wiele ryb znajdowało miejsce rozrodu i spokojnego wzrostu. Niekorzystną cechą nieprzemyślanej melioracji jest również wycinanie zarośli wzdłuż koryta, co skutkuje wzrostem temperatury wody w okresie silnego nasłonecznienia.

Dopływy rzeki Ina:

Rzeka Krąpiel

Rzeka Reczyca

Rzeka Sławęcinka

Rzeka Wiśniówka